pre loader
Terms Conditions

Terms Conditions

Algemene aankoop- en verkoopvoorwaarden

Veilinghuis Infinitas BV

 

 1. Toepasselijkheid van de voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke veiling/verkoop door Infinitas BV, KBO 0765.711.763, met zetel te 7782 Comines-Warneton, Rue du Rossignol 15 (hierna verder genoemd “het veilinghuis”). Geen andere voorwaarden zijn tegenwerpelijk aan het veilinghuis, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken met het akkoord van het veilinghuis.


Deze veilingvoorwaarden primeren op eventuele algemene voorwaarden van bieder, koper, verkoper of leverancier.

 

Deelname aan de veiling impliceert het akkoord met deze voorwaarden, zowel in de hoedanigheid van bieder/koper als van verkoper-leverancier.

 

Indien hierna verwezen wordt naar een website wordt deze van het veilinghuis bedoeld, die momenteel de URL heeft : www.infinitas-antiques.com , of elke andere website die beheerd wordt door het veilinghuis in functie van veilingen.

Registratie als bieder/koper op de website impliceert de onvoorwaardelijke goedkeuring van deze algemene voorwaarden.

 

 1. Verkoper-leverancier

 

2.1

Onder verkoper-leverancier wordt verstaan de persoon of onderneming die de goederen verkoopt of consigneert aan het veilinghuis met het oog op verkoop op een openbare verkoping (veiling).

 

2.2

Het veilinghuis behoudt zich het recht voor om goederen te weigeren, loten samen te voegen of loten weg te halen, zonder dat zij hiervoor enige verantwoording moet afleggen.

 

2.3

Op de uiteindelijke toewijzingsprijs die wordt betaald door de hoogste bieder op de openbare verkoop, heeft het veilinghuis behoudens andersluidende afspraak met de verkoper-leverancier, recht op een commissieloon van 10% deze commissie wordt door het veilinghuis afgehouden van de door de koper betaalde prijs.

 

2.4

Indien een verkoper-leverancier op de openbare verkoop biedt op zijn eigen goederen, krijgt deze de hoedanigheid van bieder/koper en gelden de verkoopvoorwaarden zoals bepaald in Artikel 3.

 

2.5

Het vervoer van de goederen naar het veilinghuis is steeds ten laste van de verkoper-leverancier.

 

2.6

Indien de goederen niet worden verkocht op de geplande openbare verkoop, wordt de verkoper-leverancier hiervan binnen de 48 uur schriftelijk op de hoogte gebracht.

De verkoper-leverancier heeft dan de keuze om de goederen opnieuw te laten aanbieden op een volgende openbare verkoop of om deze terug te nemen : het veilinghuis heeft het recht om niet-verkochte goederen niet meer opnieuw aan te bieden en definitief te weigeren.

 

Bij niet-aanbieding dienen de goederen uiterlijk 14 dagen na kennisgeving van de niet-verkoop te worden opgehaald door de leverancier.

Indien de goederen niet tijdig worden opgehaald, zal de verkoper-leverancier een opslagvergoeding van 25 €/dag verschuldigd zijn.

 

Tot bewijs van het tegendeel door de verkoper-leverancier, worden de goederen geacht in dezelfde staat te zijn bij de teruggave door het veilinghuis als bij de aflevering door de verkoper-leverancier.

 

2.7

De verkoper-leverancier kan het veilinghuis in geen geval aanspreken voor de uitbetaling van de tegoeden (verkoopprijs van het goed verminderd met het commissieloon van het veilinghuis en eventueel de opslagvergoeding) totdat het veilinghuis zelf de volledige prijs heeft ontvangen van de koper.

Uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de volledige prijs, zal het veilinghuis het tegoed overmaken aan de verkoper-leverancier op de daartoe afgesproken bankrekening.

 

2.8

Indien de goederen door de verkoper-leverancier uiterlijk op het afgesproken tijdstip niet worden afgeleverd aan het veilinghuis, zal aan het veilinghuis een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan het commissieloon berekend op de door het veilinghuis geschatte waarde van de goederen.

 

 

 1. Koper en verkoopvoorwaarden

 

3.1

De koper is de bieder aan wie het lot wordt toegewezen na het plaatsen van het hoogste bod (de toewijzingsprijs) ; toewijzing gebeurt steeds onder de voorwaarde van goedkeuring door de verkoper-leverancier.

Indien de verkoper-leverancier beslist om niet toe te wijzen, is deze aan het veilinghuis wél het afgesproken commissieloon verschuldigd op de geboden prijs.

 

3.2

De te betalen prijs bestaat uit de toewijzingsprijs, vermeerderd met de kosten van de veiling en BTW. De veilingkosten bestaan uit een commissie van ten minste 25% op de toewijzingsprijs en per lot een uitgangsrecht van € 2 aangerekend, beiden te verhogen met BTW.

 

3.3

Iedere koper/bieder dient zich ten minste 48 uur voorafgaand aan de openbare verkoop te identificeren aan de hand van zijn/haar identiteitskaart. Indien de bieder niet in het bezit is van een Belgische identiteitskaart, dient een geldig paspoort te worden voorgelegd.

 

Indien de bieder een onderneming is, dient zij zich ten minste 48 uur voorafgaand aan de openbare verkoop te identificeren aan de hand van haar ondernemingsnummer.

 

Het veilinghuis en/of de door haar aangestelde gerechtsdeurwaarder heeft het recht de identiteit van de bieders te controleren via externe databanken om de juistheid van de gegevens bij registratie op te volgen. Zij hebben tevens het recht de locatie van waarop U ingelogd bent te controleren via uw IP adres. Zij kunnen iedere bieder te allen tijde uitsluiten om reden van misbruiken van de website, uitbrengen van valse biedingen. Het veilinghuis is niet verplicht voor dergelijke uitsluiting een reden op te geven.

 

 1. Verloop van de openbare verkoop (veiling)

 

4.1

Elk uitgebracht bod bindt de bieder, ook indien zijn bod wordt overtroffen.

Indien het veilinghuis beslist het bod van de hoogste bieder te weigeren zal de hoogste voorgaande bieder als koper worden aangeduid. Het veilinghuis is niet verplicht voor weigering/uitsluiting een reden op te geven.

 

Zodra de goederen worden toegewezen is de bieder gebonden de goederen te kopen aan de toewijzingsprijs ; het risico van het lot gaat om dat moment  over op de bieder/koper.

De koper wordt geacht de goederen rechtstreeks te hebben gekocht van de verkoper, het veilinghuis is enkel een bemiddelaar/tussenpersoon. Voor de te betalen prijs wordt verwezen naar artikel 3.

 

4.2

Een bieder kan biedingen uitbrengen via de telefoon, dit dient 48 uur voorafgaand aan de openbare verkoop te worden meegedeeld aan het veilinghuis. De per telefoon uitgebrachte biedingen binden de bieder.

 

4.3

Een bieder kan iemand machtigen om voor hem deel te nemen aan de openbare verkoop en voor hem te bieden (aankoopopdracht). De uitgebrachte biedingen binden de bieder die de machtiging heeft gegeven hoofdelijk met zijn opdrachtgever.

 

4.4

Voor loten met een waarde van meer dan € 500 kan de bieder/koper vragen om opgebeld te worden tijdens de veiling. Dit dient ten laatste 48 uur voorafgaand aan de openbare verkoop te worden meegedeeld aan het veilinghuis.

De procedure verloopt zoals beschreven op de website van het veilinghuis.

 

4.5

Voor alle loten kan de bieder/koper een schriftelijk bod uitbrengen. Dit dient ten laatste 48 uur voorafgaand aan de openbare verkoop te worden meegedeeld aan het veilinghuis. Het schriftelijk bod is pas geldig uitgebracht na goedkeuring door het veilinghuis. In het schriftelijk bod wordt een maximumbedrag beschreven als toewijzingsprijs. Het schriftelijk bod bindt de bieder. Indien de bieder de goederen krijgt toegewezen, is hij een commissieloon van 25% verschuldigd bovenop de toewijzingsprijs.

 

De procedure verloopt zoals beschreven op de website van het veilinghuis.

 

4.6

De bieder kan ook online bieden door zich voorafgaand aan de openbare verkoop te registreren via de website van het veilinghuis. Het veilinghuis heeft het recht om een registratie/bieder te weigeren zonder dat zij dit moet verantwoorden. Indien de bieder via deze weg het hoogste bod plaatst en de goederen krijgt toegewezen, wordt op elk lot een commissieloon en uitgangsrecht aangerekend bovenop de toewijzingsprijs. Het bedrag van commissieloon is afhankelijk van de online partner van het veilinghuis. Behoudens andersluidende vermelding bedraagt dit 25 %

Het online bod bindt de bieder.

 

Het veilinghuis en/of de door aangestelde gerechtsdeurwaarder, kunnen tijdens de veiling de bieders contacteren en verzoeken om onmiddellijk hun solvabiliteit aan te tonen en/of een voorschot van max 50% van de volledige koopsom over te maken. Bij weigering van het betalen van een voorschot en/of bij insolvabiliteit kunnen zij de bieder onmiddellijk uitsluiten uit de veiling en het bod annuleren.

 

De opgegeven registratiegegevens worden verwerkt en bewaard door het veilinghuis.

De bieder/koper geeft het veilinghuis toestemming dat de opgegeven registratiegegevens worden gebruikt voor facturatie bij verkoop, bij mailing, nieuwsbrieven, en klantenbeheer. De bieder/koper aanvaardt dat de persoonsgegevens / vennootschapsgegevens worden meegedeeld aan de opdrachtgever bij verwerking van de veiling / facturatie met betrekking tot zijn biedingen / aankopen / overname.

 

4.7

Indien er op verschillende wijze biedingen worden uitgebracht (aanwezig in de zaal, per telefoon, schriftelijk) voor eenzelfde bedrag, wint het bod van de bieder die persoonlijk aanwezig is in de zaal.

 

4.8

Het veilinghuis kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor een gebrekkige mobiele verbinding voor eventuele telefoon-, internetverbrekingen, diverse communicatiestoornissen en enige schade die hieruit voortvloeit. Het veilinghuis is niet aansprakelijk voor eventuele vergissingen door de bieder (zoals onder meer, maar niet enkel: een fout schriftelijk bod uitbrengen, het opgeven van een fout telefoonnummer, …) of de door hem gemachtigde persoon.

 

4.9

Indien op de openbare verkoop een origineel kunstwerk wordt verkocht dat onderworpen is aan een volgrecht ten gunste van de oorspronkelijke auteur ervan, ex art.XI.175 e.v. WER, dan komt dit volgrecht volledig ten laste van de koper en is de koper het verschuldigd bovenop de toewijzingsprijs.

 

Het volgrecht wordt berekend op de verkoopprijs exclusief belastingen, op voorwaarde dat deze minimaal 2.000 € is ; het bedrag van het volgrecht wordt bepaald als volgt :

 • 4 % op het deel van de verkoopprijs t/m 50.000 €
 • 3 % op het deel van de verkoopprijs van 50.000,01 € t/m 200.000 €
 • 1 % van het deel van de verkoopprijs van 200.000,01 € t/m 350.000 €
 • 0,5 % van het deel van de verkoopprijs van 350.000,01 € t/m 500.000 €
 • 0,25 % van het deel van de verkoopprijs 500.000 €

 

Het maximumbedrag van dit volgrecht mag niet hoger liggen dan 12.500 €.

 

De verkoop zal binnen de maand na verkoop gemeld worden aan het platform zoals beschreven in art.XI.178 WER.

 

4.10

De koper moet de goederen op afspraak afhalen bij het veilinghuis uiterlijk 14 dagen na aankoop (plaatsen van het hoogste bod op de openbare verkoop).

 

4.11

Het veilinghuis behoudt zich ten alle tijde het recht voor om tijdens de openbare verkoop op gelijk welk tijdsstip en zonder hiervoor verantwoording af te leggen een minimum bod in te stellen, de verkoop onmiddellijk te annuleren, loten te splitsen, loten samen te voegen, loten uit de verkoop terug te trekken, loten opnieuw aan te bieden, biedingen te weigeren zonder opgave van redenen, loten in te houden en bieders uit de verkoop te sluiten.

 

 

 1. Betaling

 

5.1

Het toegewezen lot dient uiterlijk 14 dagen na aankoop (plaatsen van het hoogste bod op de openbare verkoop) volledig te zijn betaald. De koper betaalt énkel rechtsgeldig en bevrijdend aan het veilinghuis. Goederen kunnen niet worden opgehaald dan na volledige betaling; zolang géén volledige betaling ontvangen is blijven de goederen eigendom van de verkoper-leverancier. Het veilinghuis heeft een retentierecht tot volledige betaling. Betaling kan ten laatste bij ophaling van de goederen. Indien werd overeengekomen dat het veilinghuis de goederen zal leveren, zal dit pas gebeuren na volledige betaling. De kosten voor de levering vallen ten laste van de koper.

 

5.2

De koper kan contant betalen tot € 3.000,00.

Hogere bedragen dienen te worden betaald met de bankkaart dan wel bankoverschrijving (met inachtname van Artikel 5.1).

 

5.3

Tijdens de openbare verkoop worden geen goederen meegegeven aan de koper.

 

 1. Niet-betaling

 

Bij niet-betaling uiterlijk 14 dagen na aankoop (plaatsen van het hoogste bod op de openbare verkoop) is de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling bovenop de koopprijs een forfaitaire en onherroepelijke schadevergoeding verschuldigd van 10 % bovenop de koopprijs én verwijlintresten aan 10 %/jaar.

De verschuldigde schadevergoeding zal in geen geval minder dan 50 euro bedragen.

 

Indien de koper een consument is, heeft hij recht op dezelfde vergoeding lastens het veilinghuis indien zij in gebreke zou blijven.

 

Het niet-naleven van deze betalingsvoorwaarden geeft het veilinghuis de keuze, hetzij de koopsom in te vorderen met de voormelde verhogingen, hetzij de verkoop als ontbonden te beschouwen ; bij ontbinding ten laste van de koper is deze aan het veilinghuis een schadevergoeding van 25 % verschuldigd op de toewijzingsprijs, onverminderd het recht van het veilinghuis om hogere schade te bewijzen.

 

Bij ontbinding heeft het veilinghuis het recht de goederen opnieuw aan te bieden op een andere openbare verkoop.

 

 1. Aansprakelijkheid

 

7.1

De bieder/koper aanvaardt dat de goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden, met al hun zichtbare en onzichtbare gebreken en eventuele fouten, zonder enige waarborg.

Het veilinghuis aanvaard geen énkele aansprakelijkheid voor de staat van de goederen ; de bieder/koper aanvaardt dat er geen énkel verhaalrecht mogelijk is.

 

7.2

De bieder/koper aanvaardt dat elke beschrijving van de goederen in catalogi, advertenties, website, brochures, sociale media, etc… louter indicatief en informatief is en géén resultaatsverbintenis inhoudt in hoofde van het veilinghuis. De bieder/koper kan het veilinghuis niet aanspreken voor eventuele fouten in deze beschrijving of in de raming van de goederen. Noch kan het veilinghuis worden aangesproken wat betreft de auteur, de handtekening, de datum, de herkomst, de toekenning, de oorsprong, de authenticiteit en/of de staat van de goederen.

 

7.3

De bieder/koper die biedt wordt geacht de goederen te hebben bezichtigd en onderzocht en aldus op voldoende wijze het voorwerp van de bieding/koop te kennen.

 

7.4

Het risico van de goederen gaat over op de koper op het moment van toewijzing (Artikel 4.1). Het veilinghuis is aldus niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook (bvb. waterschade, brand, etc…) die zich voordoet nà de toewijzing.

 

7.5.

Het transport van de goederen is ten laste van de koper, zowel wat de kostprijs als wat het risico betreft.

Het veilinghuis heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door afgifte van de goederen aan de eerste vervoerder ter verzending aan de koper.
De goederen reizen steeds op risico van de koper.

Behoudens onmiddellijk protest van de vervoerder, wordt het veilinghuis geacht de goederen aan de vervoerder afgegeven te hebben in dezelfde staat als op het moment van de verkoop.

Indien het veilinghuis door de koper gevraagd zou worden ook het transport van de goederen te verzorgen en daarmee uitzonderlijk zou instemmen, dan behoort het veilinghuis wat het transport betreft, als een lasthebber van de koper te worden beschouwd wat de organisatie van het transport betreft.


 

 

De transportovereenkomst wordt geacht te zijn afgesloten door de koper en de goederen reizen op zijn risico en kosten.

 

 1. Privacy

 

Het veilinghuis verbindt zich ertoe de persoonlijke gegevens van elke bieder te verwerken in overeenstemming met de Belgische Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensverwerking. De privacyverklaring kan worden geraadpleegd op de website.

 

 1. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

 

Voor élk geschil zijn de rechtbanken van Doornik exclusief territoriaal bevoegd. Het toepasselijke recht is het Belgische recht. De originele geldende voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands.